درباره فاممت

اولین شبکه ی اجتماعی کسب و کار در ایران است که با دو رویکرد " متخصص" و " کسب و کار (سازمان) " فعالیت می کند.